VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016

Syfte och verksamhetsformer 
 
Föreningens  syfte  är  att  bevaka  villa-  och  markägarnas  gemensamma  intressen  inom  Gerby  – Västervik skärgård, värna om skärgårdens vägfria kulturtradition samt främja villa- och båtlivet i en trivsam grön skärgård med rik flora och fauna.
 
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att följa med skärgårdens utveckling, samt förse medlemmar med  information,  ta  initiativ,  utarbeta  utredningar,  lägga  fram  förslag  och  ge  utlåtanden.  Delta  i planering  av  skärgården,  handled  och  ge  sina  medlemmar  råd.  Arrangera  möten, diskussionstillfällen  samt  bedriva  informations-  och  upplysningsverksamhet.  Följa  upp  och underhålla  vattenströmning  samt  ge  understöd  för  förbättring  av  den,  följa  upp  och  förebygga förorening  och  igenväxtlighet  samt  ge  understöd  för  motverkan  av  dessa  samarbeta  med  andra föreningar med liknande intressen.
 
Verksamhet:

  • Utveckling av Gerby-Västervik skärgårdsområde tillsammans med övriga föreningar och  aktörer  inom  området.  Om  gemensamma  intresse-  och  utvecklingsobjekt identifieras ansöks bidrag samt förhandlas avtal i samarbete.
  •  Organisering av medlemskvällar och diskussionstillfällen om aktuella ämnen i Gerby-Västervik skärgårdsområden. Till tillfället kan även kommunalpolitiker, tjänstemän  och  företagare  bjudas  in  för  att  höra föreningens  önskningar  och tankar om utvecklingen av skärgårdsområdet.
  • Informera  medlemmarna  om  utmärkning  av  småbåtsleder  i  Gerby-Västervik skärgårdsområde samt hastighetsbegränsningar i området. 
  • Föreningen har fått tillstånd av båda skifteslagen att uppmärka icke officiella båtleder  Icke  officiella  sjömderken  bör  ansökas  om  av  föreningen  via föreningens ansvarspersoner (Seppo Koljonen och Frank Sparv).  Föreningen har möjlighet att bistå vid anskaffninge av sjömärken. 
  • Fortsatt uppföljning av Framtidens Skärgårdsstrategi gällande planläggning och övrig verksamhet,  samt  övriga  till  Gerby-Västervik  området  hörande  ärenden  och tidsplaner.  Ge  till  dessa  relaterade  möjliga  utlåtanden  samt  vid  behov  organisera diskussionstillfällen. 
  • Ökning  av  medlemsantalet  under  2016  med  minst  35  personer  (30+5).  Nedre åldersgräns för medlemmar 15 år.