1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Gerby-Västervik Skärgårdsförening rf och dess hemort är Vasa. Föreningens namn på finska är Gerby-Västervik Saaristoyhdistys ry.

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att bevaka villa- och markägarnas gemensamma intressen inom Gerby-Västervik skärgård, värna om skärgårdens vägfria kulturtradition samt främja villa- och båtlivet i en trivsam grön skärgård med rik flora och fauna.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:

o    följa med skärgårdens utveckling, samt förse medlemmar med information 
o    ta initiativ, utarbeta utredningar, lägga fram förslag och ge utlåtanden
o    delta i planering av skärgården
o    handleda och ge sina medlemmar råd
o    arrangera möten, diskussionstillfällen samt bedriva informations- och upplysningsverksamhet
o    följa upp och underhålla vattenströmning samt ge understöd för förbättring av den
o    följa upp och förebygga förorening och igenväxtlighet samt ge understöd för motverkan av dessa
o    samarbeta med andra föreningar med liknande intressen

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot understöd, donationer och testamenten. Föreningen kan äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom samt verkställa lotterier och penninginsamlingar sedan den har erhållit behövligt tillstånd härtill. 

3. Medlemmarna

Envar med anknytning till området som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

5. Anslutnings- och medlemsavgifterna

Årsmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna.

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 4-6 andra ordinarie medlemmar samt 2-3 suppleanter som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskarna senast en månad före årsmötet. Verksamhetsgranskarna ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9. Föreningens möten

Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagandet i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-maj. Ett extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem, eller genom att sätta in en annons i en tidning som utkommer i föreningens hemort, eller per e-post.

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1.    Mötet öppnas.
2.    Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3.    Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4.    Föredragningslistan för mötet godkänns
5.    Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
6.    Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7.    Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs
8.    Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar
9.    Val av en eller två verksamhetsgranskare och hans/deras suppleanter 
10.    Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte medminst tre fjärdedels (3/4) majoriteten av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.